Sarah Shahi Height, Weight, Body Measurements


Sarah Shahi birth name :             Aahoo Jahansouz Shahi 

Sarah Shahi born :                       10 January 1980

Sarah Shahi origin :                     Texas, USA

Sarah Shahi occupations :          Actress,Model

Sarah Shahi height :                    5 ft  4 in (1.62 m) 

Sarah Shahi weight :                   110 lbs - 50 Kg

Sarah Shahi age:                         33

Sarah Shahi shoe size :               5

Sarah Shahi Bra Size:                 34-C

Sarah Shahi Measurements:      34-24-35

Sarah Shahi Horoscope :           Capricorn   Sarah Shahi Bra Size, Height, Weight And Measurements
Sarah Shahi 

No comments:

Post a Comment